SPIRIT 2023


Přehled novinek ve SPIRITu 2023

Novinky verze 2023 ke stažení (PDF, 1,14 MB)

Zobrazení uzamčených fólií

Pro lepší přehled na kreslicí ploše lze ve SPIRITu 2023 obsah zamčených fólií barevně zvýraznit nebo zobrazit průhledně (vybledlý).

Pokud je pro kreslicí plochu zvolen typ zobrazení Standard, lze zobrazení obsahu uzamčených fólií upravit v dokovacím dialogu Správa fólií.

Pro lepší přístup k těmto možnostem byly do správy fólií přidány další volby. V závislosti na nastavení Zakázat výběr na uzamčených fóliích je možné zvýraznit nebo zeslabit obsah zamčených fólií.

Pokud není volba Zakázat výběr na uzamčených fóliích aktivní, lze průhlednost elementů na uzamčených fóliích upravit posuvníkem průhlednosti. Hodnotu lze nastavit od 0 % do 80 %.

Pokud je volba Zakázat výběr na uzamčených fóliích aktivní lze pomocí ikony otevřít dialog barev a nastavit barvu zobrazení zamčených fólií. Výplně a čáry jsou zobrazeny s různou sytostí.

Tisk do PDF – verze PDF 1.6 (Acrobat 7.x)

Synopse PDF engine používaný SPIRITem byl aktualizován. Soubory PDF vytvořené pomocí fukce tisku Do PDF (Soubor – Tisk/Plotrování – F2 Do PDF) jsou nyní vytvářeny ve verzi PDF 1.6 (Acrobat 7.x).

Nová proměnná referenční výška

Jako doplněk k výškovému systému SPIRITu lze ve verzi SPIRIT 2023 definovat globální výškovou referenci. S tímto může být jako reference nastavena výška bodu terénu, například nad hladinou moře.

Referenční výšku lze zadat v dokovacím dialogu Zóny nebo v menu Referenční bod (Popisy – Výškové kóty - F1 Referenční body - S6 Referenční výška) a kdykoli ji změnit.

Jednotky míry v Objekt inspektoru

Zobrazení jednotek měření v Objekt inspektoru bylo ve verzi 2023 revidováno.

U metrických jednotek jsou všechny plochy zobrazeny v m² a všechny objemy v m³. To platí i v případě, že je jako jednotka nastavena např. mm. Aby to bylo zřejmé, jsou měrné jednotky pro plochy a objemy zobrazeny vždy.

Zobrazení jednotek v Objekt inspektoru u délek je volitelné. Pokud je pro druh kót aktivní volba Jednotka, jednotky budou zobrazeny.

Vylepšený výkon pro importované 3D elementy

Import 3D modelů přes DWG nebo IFC je stále důležitější. V rámci revize rozhraní IFC došlo také k obecným vylepšením manipulace s 3D elementy.

Byly provedeny některé optimalizace pro import komplexních a propracovaných 3D modelů do SPIRITu a jejich následné zobrazení.

Více IFC modelů lze také importovat a překrýt jako reference. K přepínání mezi těmito referencemi a zvýraznění jednotlivých elementů lze použít dokovací dialog Správa IFC.

Prostory (místnosti) s volnou definicí

Prostory lze ve SPIRITu vytvořit bez okolních zdí nebo linií. V případě potřeby lze nyní trvale aktivovat volbu S1 Def Volně (volná definice) a pracovat s ní tímto způsobem.

Aby bylo možné vytvořit prostory s volnou definicí, toto se dříve muselo znovu aktivovat při každém použití.

Ve SPIRITu 2023 zůstává tato volba aktivní, stejně jako funkce F9 Jen Stěny nebo F0 Geometrie, dokud je aktivována tato volba.

Snadnější vytvoření souborů stylu

Ve SPIRITu 2023 bylo vytváření vlastních souborů stylů zjednodušeno. Při vytváření souborů stylů ve verzi 2023 již nemusíte vybírat ze seznamu, který typ elementu má být vytvořen.

Na základě vybraného elementu se nyní automaticky vytvoří nový výkresový styl. Jedinou další výběrovou možností je Vložit element.

Snadnější ukládání souborů stylu

Ve SPIRITu 2023 bylo usnadněno nejen vytváření vlastních souborů stylů, ale také jejich ukládání. Standardní cestu pro uložení souboru lze nyní definovat pro všechny typy souborů stylu.

Ve SPIRITu 2023 lze cesty uložení souborů stylů přesněji definovat v nastavení cest (Nástroje – Nastavení programu… - Cesty).

Správa IFC

Ve SPIRITu lze vlastnosti IFC importovaných modelů a aktuálního modelu SPIRIT zobrazit a zkontrolovat v novém dokovacím dialogovém okně Správa IFC.

V aktualizaci SPIRIT 2022.04 byl uveden nový dokovací dialog Správa IFC. Zde jsou zobrazeny všechny importované IFC modely ve SPIRITu. Mezi jednotlivými modely můžete kdykoli přepínat.

Ve SPIRITu 2023 je ve Správě IFC také zobrazen aktuální model SPIRITu. Vlastnosti IFC jednotlivých elementů lze tedy před exportem do IFC zkontrolovat. V případě změn v modelu mohou být informace IFC kdykoli aktualizovány.

Typ operace IFC pro dveře (otevírání dveří) pro IFC export

Pro výměnu dat přes IFC lze ve SPIRITu 2023 pro dveře určit typ otevírání dveří IFC – Typ operace IFC.

Typ operace IFC lze nyní vybrat pro komponenty dveří pomocí nových možností výběru z rozbalovací nabídky.

V rámci této úpravy byla implementována i funkce pro nastavení stop popisu (zarážky) pro dveře (standard).

Výběr typu IFC elementu pro IFC export

3D elementům vybavení lze také přiřadit Typ IFC z výběrového seznamu. Kromě grafického znázornění ve 2D nebo 3D lze pro tyto elementy definovat také proměnné nebo jim přiřazovat cenová data.

Tímto způsobem lze vytvořit některé elementy IFC, pro které nejsou ve SPIRITu aktuálně dostupné žádné ZAK elementy.

Revidovaný import IFC

Ve verzi 2023 je import IFC rozšířen o další možnosti.

Soubory IFC verzí IFC2x3 a IFC4 lze nyní importovat jako referenční soubory. Importovaný model lze použít jako základ pro vaše vlastní výkresy nebo jej podrobně analyzovat ve správě IFC pro srovnání ve svém vlastním plánování.

Při importu souboru IFC nyní můžete vybrat dvě možnosti:

  • Importovat jako referenci
  • Přeložit jako SPIRIT model (odpovídá předchozímu importu IFC).

Lze importovat i více IFC souborů. V dokovacím dialogu Správa IFC můžete skrýt obsah, který není aktuálně vyžadován pro zobrazení.

Měřítko pro kóty

Ve SPIRITu lze obsah výkresu sestavit v různých měřítcích v rozvržení pomocí referenční techniky.

Nyní lze přímo při definici kóty na kontextové liště aktivovat volbu Měřítko kótování a zadat požadovaný faktor zvětšení/zmenšení.

Volbu S2 Měřítko kótování naleznete také v navigační menu. Můžete vybrat tuto volbu a zadat faktor zvětšení do príkazového řádku.

Faktor pro jednotlivé kóty můžete kdykoliv následně změnit v Objekt inspektoru.

Nová funkce Měřítko z reference umožňuje kliknutím myši převzít správný faktor měřítka z existující reference.

Další fukce a rozšíření

  • Byly doplněny a rozšířeny kontextové lišty.
  • Kontextové menu u některých výkresových elementů bylo rozšířeno.
  • Atributy v Objekt inspektoru byly rozšířeny.

 

Přehled novinek ve SPIRITu 2023
Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11

Zobrazení uzamčených fólií

Tisk do PDF – verze PDF 1.6 (Acrobat 7.x)

Nová proměnná referenční výška

Jednotky míry v Objekt inspektoru

Vylepšený výkon pro importované 3D elementy

Správa IFC

Typ operace IFC pro dveře (otevírání dveří) pro IFC export

Výběr typu IFC elementu pro IFC export

Měřítko pro kóty

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc