SPIRIT 2023


Přehled novinek ve SPIRITu 2013

Novinky verze 2013 ke stažení (PDF, 2 502 kB)

Editační značky pro elementy

Pomocí nových editačních značek lze nyní upravovat (posouvat, otáčet, nebo editovat) elementy výkresu. Pokud vyberete element ve výkrese, zobrazí se editační značky. Kliknutím na značku se aktivuje funkce asociovaná s konkrétní značkou. Je to mnohem více intuitivní a uživatelsky orientováno, než byste museli vybírat příslušnou funkci z navigačního nebo roletového menu.

Pokud podržíte kurzor na značce, objeví se bublinová nápověda s popisem příslušné funkce.

Existují 2 režimy pro editační značky:

 1. První výběr elementu aktivuje funkce pro editaci a posun.
 2. Druhý výběr stejného elementu aktivuje funkce otáčení.

Výběr elementu provedete kliknutím levým tlačítkem myši na příslušný element s aktivní funkcí Výběr elementů. Editační značky, které se zobrazí závisí na typu vybraného elementu (čára, polyline, text, symbol, kóta...).

Dynamické kótování

Nová možnost dynamického kótování umožňuje, že již nemusíte předem rozlišovat směr kótování vodorovně, svisle nebo rovnoběžně. SPIRIT se o to postará automaticky. Směr kóty se vyhodnotí v závislosti na definovaných kótovaných bodech a pozici kurzoru. Při použití dynamického kótování jednoduše zadejte počáteční a koncový bod kóty a posuňte kurzor na místo, kam chcete umístit kótu. Kliknutím se kóta vloží do projektu. Můžete okamžitě pokračovat v definici řetězcové kóty zadáním dalších kótovacích bodů ve směru druhého definovaného bodu.

Rozšíření funkcí panelu Správa fólií a zón

Do panelu Správa fólií a zón bylo přidáno několik nových voleb a funkcí:

 • Přidat nové fólie na aktuální pozici – umožňuje vytvořit nové fólie na konkrétní pozici v seznamu
 • Duplikovat fólii – vytvoří kopii vybrané fólie
 • Posunout fólie – umožňuje posun fólií nahoru nebo dolů v seznamu fólií

Pro každou fólii byla také přidána nová volba Tisk. Pomocí této volby můžete určit zda se má fólie tisknout, nebo ne. Pokud je ikona Tisk neaktivní, elementy této fólie budou zobrazeny na obrazovce, ale nebudou se tisknout.

PDF import

SPIRIT 2013 podporuje import PDF souborů ve vektorovém i v rastrovém formátu. Tuto novou funkci naleznete v menu Soubor – Import – PDF-Soubor.

PDF soubor lze konvertovat jako:

 • Bitmapa (*.bmp) – vytvoří se soubor BMP.
 • Jpeg soubor (*.jpg, *.jpeg) – vytvoří se soubor JPG.
 • Vektorový soubor (*.s12) - automaticky se vygeneruje referenční soubor S12.

Import DWG 2013

Volba pro import DWG nebo DXF souborů (Soubor - Import - DWG/DXF) byla rozšířena a nyní podporuje soubory formátu AutoCAD DWG 2013.

Uživatelské atributy - proměnné

Pomocí této nové funkce lze nyní přiřadit všem ZAK komponentům (architektonické prvky, vybavení i výkresové styly) libovolné atributy.

Komponentům lze přiřadit 3 typy atributů:

 • Uživatelské proměnné - můžete vytvořit libovolný počet uživatelských proměnných pro každý komponent. Pro stěnu může být uživatelský atribut např. typ stěny nebo cokoliv jiného.
 • Proměnné tříd – můžete si vytvořit tabulku tříd, např. pro požární odolnost a tu uložit jako XML soubor. Komponentu pak lze přiřadit libovolnou hodnotu z tabulky požární odolnosti.
 • Systémové proměnné - Systémové proměnné jsou základní atributy SPIRITu jak jsou zobrazeny v Objekt inspektoru pro vybraný komponent. Pro komponent Stěna to jsou název stěny (název komponentu), tloušťka stěny, výška stěny, atd.

Hodnoty atributů pro všechny elementy výkresu lze prohlížet v Pronto*Reportingu a exportovat do Excelu. V Pronto*Reporting lze také editovat hodnoty uživatelských atributů. Systémové atributy lze editovat pomocí Objekt inspektoru.

Hodnoty atributů mohou být vloženy do popisu elementu a následně přiřazeny na různé elementy ve výkrese.

Popis elementu

Podobně jako lze prostoru (místnosti) přiřadit popis, můžete nyní přiřadit popis také jiným elementům výkresu. Popis elementu je definován jako běžný výkresový soubor SPIRITu, do kterého mohou být vloženy atributy (systémové, uživatelské, výkresové a jiné proměnné). Když přiřadíte popis elementu na element výkresu, proměnné vložené do popisu budou zobrazeny s jejich aktuálními hodnotami.

Lze vytvářet různé šablony pro popis elementu. Tyto lze libovolně měnit jednotlivě nebo hromadně pro vybrané elementy. Systémové proměnné v popisu elementu se změní automaticky při změně elementu pomocí Objekt inspektoru. Tímto se docílí vždy zobrazení aktuálních systémových atributů např. Pro ZAK komponenty nebo např. plochy polyline.

Další vylepšení

3D okno - uložit obrázek

Pohled v 3D okně lze nyní uložit jako obrázek (*.bmp).

Objekt inspektor

 • Poslední nastavení (layout) Objekt inspektoru se nyní uloží do výkresu.
 • U atributu Barva se nyní zobrazuje také číselný index barvy.
 • Do Objekt inspektoru byl přidán nový parametr Šířka Text bloku, pro změnu šířky text bloku vloženého do výkresu. Vyberte text blok ve výkrese a upravte jeho šířku zadáním nové hodnoty do pole Šířka Text bloku v Objekt inspektoru. Potvrďte novou šířku stiskem klávesy Enter.

Ikonová lišta Přepínače

Na ikonovou lištu Přepínače byly přidány nové ikony

 • Zobrazit Náhled Zap/Vyp
 • Uchopování na reference Zap/Vyp
 • Zobrazit kótovací body Zap/Vyp

Ikona 3D okno byla odebrána z lišty přepínačů a byla přidána na lištu Kurzor.

Roletové menu Reference

Funkce pro symboly a reference byly přemístěny na samostatné roletové menu - Reference. Dříve byly tyto funkce v menu Vložit a Nástroje.

Toto nové menu obsahuje také několik nových možností:

 • Přidat popis elementu - Pomocí této volby můžete libovolnému elementu výkresu přiřadit popis.
 • Vytvořit popis elementu - Pomocí této volby můžete vytvořit vlastní popis elementu.
 • Obsah popisu elementu - Tato otevře okno Obsah popisu elementu, kde můžete otevřít XML soubor s proměnnými a vložit vybrané proměnné do výkresu.
 • Vytvořit/upravit tabulky tříd - Pomocí této volby můžete vytvořit vlastní nebo upravit stávající tabulky tříd.
 • Vyměnit popis elementu - Tato volba umožňuje vyměnit popis elementu ve výkrese za jiný.

Vložení bitmapy

Do nastavení programu byla přidána nová volba Automaticky aktivovat funkci kalibrování velikosti. Pokud je tato volba aktivní, aktivuje se okamžitě po vložení bitmapy do výkresu funkce kalibrování vzdálenosti. Pomocí této funkce můžete zkalibrovat velikost vložené bitmapy podle vašich požadavků.

Definice severu ve Fresco II

Dialogové okno ve Fresco II pro nastavení pozice slunce a zeměpisné pozice nyní umožňuje nastavit směr pro sever. Toto dialogové okno otevřete ve Fresco II přes menu Úpravy - Pozice slunce.

Uchopení

Z menu uchopování byla odstraněna volba pro zrychlené uchopení 3D elementů (Rych Uchop 3D Elem).

Na tomto místě je nyní nová volba Ignorovat Reference. Tato volba globálně zapne/vypne uchopování pro vložené reference.

Nastavení programu

Do nastavení programu bylo přidáno několik dalších možností nastavení.

Zrušení soupisky symbolů

Funkce Soupiska byla v menu Symboly zrušena.

Pro vytvoření soupisky symbolů lze použít funkce Pronto*Reportingu.

Editor střechy

Do menu Konstrukce střechy byla přidána volba Editor střechy, která umožňuje rychlejší přístup k editaci střechy.

Přehled novinek ve SPIRITu 2023
Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11

Editační značky pro elementy

Editační značky pro elementy

Editační značky pro elementy

Editační značky pro elementy

Dynamické kótování

Rozšíření funkcí panelu Správa fólií a zón

PDF import

Uživatelské atributy - proměnné

Popis elementu - plocha

Popis elementu - stěna

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc